Allograpta species
(DIPTERA: SYRPHIDAE)


Allograpta obliqua

 
(Further information on this family)
(Photo Album)