Stroggylocephalus species
(HOMOPTERA: CICADELLIDAE)


Stroggylocephalus mixtus?

 
(Further information on this family)
(Photo Album)