Polyamia species
(HOMOPTERA: CICADELLIDAE) 
 

Polyamia caperata

 
 
Polymia apicata

 
 
Polymia obtecta

 
Polyamia sp

 
 
(Further information on this family)
(Photo Album)