Stobaera species
(HOMOPTERA: DELPHACIDAE)

 
Stobaera tricarinata

 
(Further information on this family)
(Photo Album)