Corythucha species
(HEMIPTERA: TINGIDAE)

 
Corythucha cydoniae (on Juneberry)

 
Corythucha arcuata (on Bur Oak)

 
Corythucha contracta (on Cherry)

 
Corythucha pallipes (on Birch)

 
Corythucha pergandei (on Alder)

 
(Further information on this family)
(Photo Album)