Dissosteira species
(ORTHOPTERA: ACRIDIDAE)

 
Dissosteira carolina

 
(Further information on this family)
(Photo Album)