Smilacina species
(LILIACEAE)


Smilacina racemosa
(False Solomon Seal)

 
Smilacina stellata
(Starry False Solomon Seal)

 
Smilacina trifolia

 
(Further information on this family)
(Photo Album)