Polia species
(LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)


Polia purpurissata??

 
Polia sp2?

 
(Further information on this family)
(Photo Album)