Callopistria species
(LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)


Callopistria mollissima

 
(Further information on this family)
(Photo Album)