Anotia species
(HOMOPTERA: DERBIDAE)

 
Anotia sp.

 
(Further information on this family)
(Photo Album)