Megamelus species
(HOMOPTERA: DELPHACIDAE)

 
Megamelus sp.A

 
Megamelus sp.B
(Further information on this family)
(Photo Album)