Scolopostethus species
(HEMIPTERA: LYGAEIDAE)

 
Scolopostethus thompsoni

 
(Further information on this family)
(Photo Album)